تماس با فدراسیون

آدرس : تهران خیابان ولیعصر ،بزرگراه نیایش مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ،آکادمی بیلیارد
صندق پستی: 141-15715

تلفن: +982126216207
نمابر: +982126216207
تماس با مسئولین
رئیس فدراسیون
دبیر فدراسیون
روابط بین الملل
دبیرخانه